Attitydundersökningar

För att kunna fatta så korrekta beslut som möjligt är det inom offentlig och ideell sektor viktigt att ta reda på medborgares/ medlemmars attityder och åsikter. En väl genomförd attitydundersökning ger inte bara olika gruppers syn på en given fråga, utan kan också bli ett värdefullt hjälpmedel i att skapa debatt och driva opinion. Vi på Axánd är duktiga på att konstruera attitydundersökningar som blir ett viktigt strategiskt verktyg i ert förändringsarbete. Hör av er så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Attitydundersökning statlig organisation

Sedan över tio år genomför Axánd årligen en kännedoms- och attitydundersökning för en statlig organisation. Målgruppen för undersökningen är begränsad både utifrån ålder och utifrån geografisk hemvist. Datainsamlingen sker genom telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av individer tillhörande målgruppen. Att undersökningen genomförts löpande under lång tid ger kunden goda möjligheter att både utvärdera enskilda informationsinsatser och att se effekter av omvärldshändelser som påverkar målgruppens attityder till uppdragsgivaren. Axánd ansvarar för alla delar i projektet, inklusive att se till att rapporten innehåller översiktliga diagram över hur resultatet förändrat sig över tid.