Fokusgrupper

Vi på Axánd har lång erfarenhet av att genomföra fokusgrupper. Vi vet att fokusgrupper måste förberedas väl och att det är viktigt att vi tillsammans noga går igenom vilka typer av frågeställningar ni vill få svar på. Vi vet också att när kvalitativa undersökningar utförs på ett bra sätt kan de ge stora mängder information, och att det är viktigt att vi hjälper er att strukturera och sortera i informationen. Kortfattat: vi hjälper er att förstå er målgrupp bättre. 

Vad är en fokusgrupp eller en gruppdiskussion?

En fokusgrupp, eller gruppdiskussion, är en kvalitativ undersökningsform. Syftet är att samla in information kring hur representanter från målgruppen tänker och resonerar kring ett givet ämne. Denna form av metod lämpar sig väl för att utvärdera nya produkter, tjänster och kampanjer innan de lanserats på marknaden. Fokusgrupper är också en bra metod om du vill få ökad förståelse för mer komplexa frågor eller för målgruppens beteende.

Val av målgrupp och deltagare

Det är viktigt att ringa in målgruppen på ett bra sätt - tillräckligt snävt för att få ut rätt typ av information och tillräckligt brett för att kunna rekrytera deltagare. Vi arbetar med flera olika metoder av rekrytering av deltagare, och har god kännedom om hur man bäst lockar olika målgrupper att anmäla sitt intresse till att delta. Vi har också lång erfarenhet från att sätta samman grupper där deltagarna kompletterar varandra och där samtalet därmed också ger den typ av information som är tänkt. 

Förtroende är viktigt...

En viktig del i arbetet är att skapa förtroende - både för oss som diskussionsledare eller moderatorer, men också deltagarna emellan. När deltagarna är trygga i gruppen och med oss som moderatorer vågar de ta plats och delta på ett aktivt sätt i diskussionen. Och när de deltar på aktivt sätt i fokusgruppen får vi ut ett bra resultat till er som uppdragsgivare. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en avslappnad och förtroendeingivande miljö för deltagarna, och med att skapa en god stämning i gruppen.

...struktur och tydlighet likaså

Utöver att vara erfarna moderatorer är vi också duktiga på att presentera resultatet på ett gediget och intressefångande sätt. Rapporterna är utformade så att det snabbt går att få en överblick över resultatet, samtidigt som det går att göra djupdykningar inom enskilda områden. Våra rapporter är helt enkelt strukturerade och tydliga, och utgår alltid från syftet med fokusgruppsundersökningen.

Erbjudande om fokusgrupper

Just nu erbjuder vi genomförande av tre fokusgrupper för 55 000 kr (exkl. moms). Hör av dig till oss för att få mer information om erbjudandet och kring hur vi kan hjälpa er!

Fokusgrupper - utvärdering tjänst

Ett företag inom underhållningsbranschen ville veta hur användare av en streamingtjänst uppfattar en specifik del av tjänsten. Efter att ha samtalat med flera bolag, valde uppdragsgivaren att anlita Axánd för att genomföra fokusgrupperna. Användare av streamingtjänsten rekryterades genom annonsering i Metro och sammanlagt tre fokusgrupper genomfördes. Under fokusgrupperna fick deltagarna bland annat beskriva hur de uppfattar tjänsten och olika avsändare. De fick också ta ställning till vilken typ av visuell framställning som tilltalade dem mest, och som lockar till flest klick.

Tack vare väl modererade fokusgrupper och en tydlig rapport kunde kunden fastställa hur deras tjänst används och uppfattas, hur den kan utvecklas och vilka tilläggstjänster som är intressanta/inte intressanta.