Läsarundersökningar

Vi på Axánd har under åren hjälpt många välkända tidningar, tidskrifter och magasin att genomföra läsarundersökningar och antalet återkommande kunder är stort. När ni väljer oss som leverantör får ni en engagerad och kunnig samarbetspartner med stor erfarenhet av att genomföra läsvärdesundersökningar av hög kvalitet.

Tidningen syfte är utgångspunkten...

Vi hjälper er att utvärdera tidningen som kanal utifrån de mål som finns för tidningen och vad syftet med tidningen är.

Utgångspunkten för att göra en bra läsarundersökning är att utgå från tidningens syfte, och att välja metod och frågeställningar utifrån detta. Viktigt är att inledningsvis fastställa vad tidningens huvudsakliga syfte är och att bygga frågeformuläret utifrån detta. Exempelvis bör en undersökning för en tidning som främst är relationsbyggande eller varumärkesbyggande innehålla andra frågor än en undersökning för en tidning där det primära syftet är att öka kännedomen och kunskapen om avsändaren.

...som bestämmer läsarundersökningens mål

Vi utvärderar värdet av tidningen som kommunikationskanal och ger er värdefull information om hur målgruppen tänker och hur de vill få information.

En väl genomförd läsarundersökning kan fylla flera syften. Den mäter exempelvis om kunderna uppmärksammat att de fått tidningen, om de läser tidningen, vad de läser och läsvärde. En läsarundersökning visar också på hur tidningen kan utvecklas för att bli en ännu bättre tidning, genom att exempelvis titta närmare på vad målgruppen saknar i tidningen, vad man vill se mer respektive mindre av i tidningen samt om den borde finnas tillgänglig i något digitalt format. Läsarundersökningen kan också visa hur väl tidningen fungerar som varumärkesbyggande kanal genom att bland annat mäta hur tidningen uppfattas och tolkas.

Val av metod och frågeställningar

Vi hjälper er att välja metod utifrån läsarundersökningens syfte, och har stor kompetens inom både kvantitativa som kvalitativa metoder.

Val av metod och frågeställningar är mycket viktiga komponenter i alla typer av undersökningar, så även i läsarundersökningar. Vid val av metod behöver flera olika aspekter tas i beaktande – vilken budget undersökningen har, vad målet med undersökningen är, vilken typ av frågor man vill att undersökningen ska ge svar på samt målgruppens sammansättning. Även valet av frågor behöver också göras utifrån målet med undersökningen och målgruppens sammansättning. Dessutom behöver frågorna formuleras för att ge tydliga svar och för att ge svar på det man faktiskt vill veta.

Avrapporteringen

Våra rapporter är tydliga, välstrukturerade och anpassade utifrån de målgrupper som ska ta del av dem.

Rapporten från en läsarundersökning har ofta många mottagare – redaktionen som gör tidningen, beställare/ägare, extern byrå som exempelvis gör tidningens design samt eventuella annonssäljare. Innehållet i rapporten ska vara lättolkat och på ett enkelt sätt hjälpa läsaren att förstå hur målgruppen besvarat frågorna. Rapporten för en läsvärdesundersökning ska fungera som beslutsunderlag och som hjälp för hur tidningen kan utvecklas.

Hör av dig direkt till Maria Nettersand för mer information om Axánds läsarundersökningar. Du når Maria på 0703-135308 eller på maria@axand.se.

Läsarundersökning kundtidning

Axánd har under en sexårsperiod genomfört ett antal mätningar för kundtidningen. Målgruppen för tidningen är privata skogsägare bosatta framför allt i norra Sverige. Frågorna har i stort varit de samma vid samtliga mätningar för att kunna jämföra resultatet på ett relevant sätt – något som blev särskilt intressant vid den senaste mätningen eftersom tidningen då gjorts om från grunden. Axánd ansvarar för alla delar i projektet från frågekonstruktion till datainsamling, sammanställning och presentation. I det här fallet är resultatet intressant både för kunden och för den byrå som hjälper kunden att producera tidningen. När flera parter är involverade blir det också extra viktigt att ha en oberoende aktör som genomför undersökningen och utvärderar resultatet.