Marknadsundersökningar

Axánd har stor erfarenhet från att genomföra marknadsundersökningar med såväl snäva, specialiserade målgrupper som breda, allmänna målgrupper. Vi vet också hur man bäst anpassar frågor och metod efter de som ska delta i marknadsundersökningen.

Hitta nya kunder eller bedöma efterfrågan?

Vi lägger stort fokus på att tillsammans med er fastställa vad ni behöver information om och hur vi kan samla in den informationen.

En marknadsundersökning kan ha många syften – det kan handla om att hitta nya kunder, kartlägga marknader eller att ta reda på vad redan befintliga kunder tycker om exempelvis en ny tjänst. Oavsett om ni vill genomföra en marknadskartläggning, en traditionell marknadsundersökning eller en marknadsanalys hjälper vi er att fastställa syftet med undersökning och att ta fram frågor som svarar mot undersökningens syfte.

Målgruppen bestämmer metoden

Vi hjälper er att hitta den mest lämpade metoden för att nå marknadsundersökningens målgrupp utifrån vilken typ av information ni behöver och från vem informationen kan inhämtas.

Vi har erfarenhet av att jobba med alla typer av målgrupper för marknadsundersökningar – från riktigt snäva målgrupper, såsom thoraxkirurger eller ekonomichefer på med över 250 anställda lokaliserade i Stockholm, till breda målgrupper som omfattar hela eller en stor del av befolkningen. Därför vet vi att såväl metod som frågor i en marknadsundersökning måste noga anpassas efter den som ska delta i undersökningen.

En väl utförd marknadsundersökning ger korrekta beslutsunderlag

Våra rapporter är tydliga, välstrukturerade och anpassade utifrån dem som ska ta del av rapporterna.

Genom att sammanställa informationen från undersökningen på ett pedagogiskt och översiktligt sätt ser vi till att ni som kund får en tydlig och välstrukturerad slutrapport för er marknadsundersökning. Vi hjälper er att analysera materialet och att dra slutsatser utifrån de svar respondenterna lämnat. Vi hjälper helt enkelt att ta fram ett underlag som fungerar som ett effektivt verktyg när ni ska fatta beslut.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er att genomföra en marknadsundersökning!

Marknadsundersökning nystartat företag

Kunden, ett nystartat företag, har en produkt riktad till privatpersoner bosatta i villa eller radhus. Budgeten för undersökningen var begränsad, samtidigt som undersökningen var strategiskt mycket viktig för att kunden skulle kunna fatta korrekta beslut kring produktens fortsatta lansering. Tillsammans bestämde Axánd och kunden att genomföra en webbenkät riktad till medlemmar i en webbpanel, för att på ett effektivt sätt nå enbart personer som tillhör målgruppen för produkten. Tack vare ett gediget arbete med frågeformuläret fick kunden tydliga svar att basera sina beslut kring hur de framgent ska arbeta vidare med produkten.