Medarbetarundersökning - Den framgångsrika arbetsplatsen

Axánds modell för medarbetarundersökningar - Den framgångsrika arbetsplatsen - är en enkel och tydlig medarbetarundersökning där fokus ligger på varje enskild individs ansvar att skapa en framgångsrik arbetsplats. Den framgångsrika arbetsplatsen är en medarbetarundersökning som är lätt att fylla i, visar ett tydligt resultat, och fokuserar på effektivitet, utveckling och positiv anda. Modellen utgår från idéerna kring medarbetarskap och har tagits fram i samarbete med expertis inom arbetslivets psykologi.

Skapar en god arbetsplats

Den framgångsrika arbetsplatsen utgår från den enskilda individen och har sin grund i teorier kring medarbetarskap. Grundläggande för undersökningen är tron på att individen kan och bör påverka sin egen arbetssituation, och att alla medarbetare – utifrån befogenhet och förmåga – ska ta ansvar för att skapa en så god arbetsplats som möjligt. Frågorna utgår från den enskilda medarbetarens eget ansvar och situation.

En medarbetarundersökning som känns meningsfull för medarbetarna

När en organisation genomför en medarbetarundersökning är det viktigt att undersökningen känns meningsfull för medarbetarna. Därför har vi valt en modell där frågorna enbart tar fem-tio minuter att besvara. Frågorna är dessutom enkelt formulerade och är lätta att tolka. Med andra ord, alla medarbetare hinner svara och risken för feltolkningar är liten. Frågor där svaren är givna är noggrant bortsorterade, för att lämna enbart sådana frågor där variation är möjlig och som därmed är värda att ställa.

Är ett instrument för ledningen i beslutsfattande

Det kan inte sägas nog ofta - medarbetarna är företaget. En medarbetarundersökning är i många fall medarbetarnas enda möjlighet att anonymt berätta hur de uppfattar sin arbetssituation. Detta till trots är det vanligt att medarbetarundersökningar glöms bort, eller att förbättringsarbete blir eftersatt. I vår modell för medarbetarundersökningar får ledningen en mycket god överblick över hur det ser ut i bolaget och hur olika avdelningar/grupper skiljer sig åt. Ledningen får också ett underlag där det är tydligt vad som behöver prioriteras för att nå högre nöjdhet, engagemang och lönsamhet.

Leder till förändring

För att en medarbetarundersökning inte ska bli en skrivbordsprodukt krävs arbete från såväl medarbetare och chefer efter att undersökningen är gjort. Vi ger er verktyg för hur undersökningen kan leda till verklig förändring. Utöver att åskådliggöra det aggregerade resultatet i en matris, medföljer även diskussionsfrågor och förslag på hur ledningen och enskilda grupper kan arbeta vidare med sitt resultat.

NMI (Nöjd-Medarbetar-Index)

Den framgångsrika arbetsplatsen kan användas för att beräkna NMI (nöjd-medarbetar-index). Genom att ta fram ett nöjd-medarbetar-index kan ni enkelt följa hur organisationen utvecklas och snabbt se i vilken riktning resultatet går.

Läs mer här om Den framgångsrika arbetsplatsen.

Kundcase

Medarbetarundersökning på industriföretag

Kunden är ett medelstort industriföretag med personal både på kollektiv- och tjänstemannasidan. Axánds modell Den framgångsrika arbetsplatsen användes för att genomföra undersökningen, och data samlades in genom såväl pappersenkäter som genom webbenkäter. Resultatet presenteras per fråga och per avdelning, och nöjd-medarbetar-index beräknades. Dessutom redovisas det aggregerade resultatet i en matris över hur aktiv respektive stödjande organisationen är. Kunden fick en tydlig bild över hur olika avdelningars resultat skiljde sig åt, och kunde därmed också agera på ett anpassat sätt utifrån varje avdelnings specifika behov. Redan vid den andra mätningen visade sig att de insatser kunden hade gjort utifrån resultatet i medarbetarundersökningen hade gett effekt. Den uppföljande mätningen visade också inom vilka områden som insatserna hade gett störst nytta, och inom vilka områden fler insatser behövdes.